Pagdating ng islam sa

Ibinabase ng mga Muslim ang kanilang buhay sa tinatawag nilang "5 haligi ng pananampalataya": 1.

pagdating ng islam sa-87pagdating ng islam sa-24pagdating ng islam sa-17pagdating ng islam sa-70

Bagama't ang Koran ang pangunahing Banal na Aklat ng Islam, itinuturing nila ang Sunnah bilang isa ring banal na Aklat na pinagmumulan ng katuruan ng kanilang relihiyon.

Ang mga pagdalaw na ito ay nagpatuloy sa loob ng 23 taon hangang sa kamatayan ni Muhammad.

Itinuturo ng Islam na ang Koran ang pinakamataas na awtoridad ng pananampalataya at ang huling kapahayagan ni Allah.

Ang Islam ay hindi bagong relihiyon, bagamat ito ay ang parehong mensahe na pingaral ng lahat ng mga naunang propeta katulad ni Noah, Abraham, Moses, at Hesus (sumakanila nawa ang kapayapaan).

Ngunit ang kahuli hulihang mensahe ng Diyos para sa mga tao ay ipinahayag Niya sa huling propeta, Muhammad, bilang pag gunita sa mga nalimot na mga pangaral ng mga nakaraang mga propeta at bilang pag papatibay sa walang hanggang mensahe. Ang gagawin lamang ay bigkasin ng may paniniwala ang katagang Shahada o pagsaksi.

Leave a Reply